Voorwaarden verkopen

BonRiche is een platform
BonRiche functioneert als een platform waar iedereen luxegoederen op een discrete manier kan aanbieden. BonRiche is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen gebruikers van BonRiche onderling. Om deze reden kan BonRiche slechts richtlijnen geven en regels stellen over het gebruik van het platform. BonRiche kan geen enkele controle uitoefenen op de legaliteit, kwaliteit en/of de veiligheid van de geadverteerde goederen. Tevens kan BonRiche geen garantie geven dat de aanbiedingen juist zijn en dat gebruikers bevoegd zijn om goederen te kopen dan wel te verkopen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

BonRiche heeft als doel om gebruikers van BonRiche, kopers en verkopers, onderling tot elkaar te brengen. BonRiche is echter NIET partij bij een overeenkomst als deze tussen gebruikers van BonRiche onderling tot stand komt. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart BonRiche (en al haar personeel, managers en derden van wiens diensten BonRiche gebruik maakt) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.


Biedingen niet bindend
BonRiche is een advertentiesite met de mogelijkheid tot het bieden op een aangeboden goed. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de periode, waar voor betaald is om te adverteren, is verlopen.


Verwijzingen naar websites of diensten van derden
www.BonRiche.com bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst naast uw BonRiche advertentie. BonRiche heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de voorwaarden, privacy- en beleidsregels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de voorwaarden, privacy- en beleidsregels van de desbetreffende dienstverlener. BonRiche heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van derde dienstverleners.


Gebruik van de (inhoud van) de website van BonRiche
Het is niet toegestaan de website van BonRiche of enige inhoud daarvan te gebruiken. Hieronder wordt mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van (de inhoud van) de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BonRiche, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Het afwijken van deze regel mag alleen na goed overleg en met toestemming van BonRiche.


Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van BonRiche
BonRiche behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van BonRiche in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van BonRiche, onverminderd het recht van BonRiche om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. BonRiche kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • schorsing van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

  Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:
 • advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden,
 • advertenties waarin een vergelijking wordt gemaakt met een ander product
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
 • Handelen op een manier waardoor sterke vermoedens ontstaan dat zij in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van BonRiche handelen.

  De opsomming in de bovenstaande lijst is niet limitatief. Ter bescherming van onze gebruikers en om veiligheidsredenen kan BonRiche bovendien haar functionaliteiten voor een ieder beperken.

  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.


  Bindend advies
  Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit onze diensten of hiermee verband houden, kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of BonRiche een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

  Gerechtelijke stappen die BonRiche zelf onderneemt, om de aan BonRiche verschuldigde bedragen te ontvangen of een schadevergoeding en/of een bevel, met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van BonRiche, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden van BonRiche, te verkrijgen, zijn hiervan uitgesloten.


  Regels voor het plaatsen van een advertentie


  Algemeen
 • In de advertentietitel en de advertentietekst dient u een omschrijving te geven van het goed dat u aanbiedt. Advertenties mogen alleen in Nederlands en Engels geplaatst worden.
 • Maak s.v.p. voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Heeft u uw artikel verkocht of heeft u gevonden wat u zocht? Dan verzoekt BonRiche u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op BonRiche te plaatsen anders dan door BonRiche is aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een BonRiche gebruikersnaam te kiezen die bestaat uit een URL, of een gedeelte van een URL.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Uw advertentie blijft zolang op BonRiche staan als dat u aangegeven heeft te willen adverteren, mits aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan, tenzij u zelf de advertentie weghaalt of BonRiche een gegronde reden heeft uw advertentie te verwijderen.
 • U ontvangt 7 dagen voordat uw advertentie afloopt een e-mail waarmee u de advertentie kunt verlengen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 7 dagen reageert op deze e-mail.
 • Indien u een advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

  Intellectuele eigendomsrechten
 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van werken waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Auteursrechtelijk beschermde werken van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object, dat u adverteert, fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op BonRiche. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, laat dit dan taxateren bij een van de aan BonRiche gelieerde taxateurs.

  Vergelijkingen en misleidende teksten
 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • U mag slechts de merknaam van het goed dat u adverteert in de titel van uw advertentie vermelden. Het is niet toegestaan om een ander merknaam in te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen goederen te maken. Dit mag niet in de titel van de advertentie, noch in de advertentie zelf.

  Niet toegestane informatie in advertentie
 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de BonRiche beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
 • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

  Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie
 • Verkopers kunnen PayPal, creditcards zoals Mastercard/Visa/Amex/Discover, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op BonRiche. Verkopers kunnen ook overschrijvingen van bank naar bank (vaak gewoon bekend als overschrijvingen) en overschrijving van contante betalingen per bank aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties. Verkopers kunnen cheques op naam, postwissels, kascheques, gewaarmerkte cheques en andere converteerbare instrumenten accepteren, zij zijn hier echter niet verplicht toe.
 • Verkopers mogen niet aan kopers verzoeken om contant geld op te sturen. Verkopers mogen niet aan kopers vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank). Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Ondernemers zijn, als zij via BonRiche hun goederen aan particulieren aanbieden, op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
 • Omzetbelasting: BonRiche brengt op alle te betalen bedragen voor alle diensten die voor consumenten bedoeld zijn 19% Nederlandse omzetbelasting in rekening. Het is voor BonRiche niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het voor BonRiche onmogelijk om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren. Specifieke, in beginsel voor ondernemers bedoelde, diensten worden afzonderlijk gefactureerd (inclusief 19% BTW). Voor een overzicht van het onderscheid tussen ondernemers- en consumentendiensten, klik hier.

  Betalingsbeleid
  Voor het plaatsen van een advertentie op www.BonRiche.com bent u een bedrag verschuldigd aan BonRiche. Het bedrag wat u verschuldigd bent is afhankelijk van de tijdsduur van de periode dat u de advertentie plaatst. U heeft een aantal verschillende opties bij het plaatsen van een advertentie. Zo kunt u ervoor kiezen om een voorkeursadvertentie te plaatsen. De kosten en de betalingswijze van een advertentiepakket kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het advertentiepakket of aanvullende diensten.

  Een overzicht van de betaalde rubrieken en de hiervoor verschuldigde bedragen vindt u op de pagina Betaalde rubrieken http://statisch.BonRiche.nl/help/betaalderubrieken.html

  De betaling vind plaats voordat de advertentie geplaatst wordt. Na de betaling zal de inhoud van uw advertentie eerst door een moderator gecontroleerd worden, alvorens deze op de website wordt geplaatst. Mocht de advertentie niet aan de eisen die BonRiche stelt, voldoen, dan zullen de advertentiekosten worden gerestitueerd.

  Premium. Op het moment dat u uw advertentie opstelt, heeft u de mogelijkheid om een of meerdere opties voor een voorkeursadvertentie aan te vinken. Hier vindt u ook de exacte prijs die geldt voor uw specifieke rubriek voor de voorkeursadvertentie. U heeft de keuze om zowel op de frontpage van BonRiche als de landing page van de desbetreffende rubriek, of slechts op de landing page van de desbetreffende rubriek een voorkeursadvertentie te plaatsen De voorkeursadvertenties kunnen een wachtrij kennen of (tijdelijk) uitverkocht zijn. De betalingswijze van een voorkeursadvertentie wijkt niet af van de normale manier van betalen.

  U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens BonRiche na te komen. Indien BonRiche genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan BonRiche worden vergoed.


  Bescherming van intellectuele eigendom
  Op BonRiche wordt een groot aantal, met een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als de rechthebbende of een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door BonRiche verwijderd. De advertentiekosten zullen niet worden gerestitueerd.


  Het melden van een inbreuk
  Om deel te nemen aan het Melding van Inbreuk Programma volstaat het om het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het per fax naar BonRiche te sturen. Op dit formulier geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in de Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie BonRiche in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk hebben ontvangen, kunt u latere meldingen eenvoudig via e-mail naar BonRiche versturen.

  Let op! Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met BonRiche via het contactformulier.

  Lees meer informatie over het BonRiche Melding van Inbreuk Programma


  Verboden of verdachte objecten en diensten
  BonRiche is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats. BonRiche is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen via BonRiche is in beginsel toegestaan, mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. Voor uw gemak hebben we een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten gemaakt. Let op dit is een richtlijn! U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van BonRiche bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan. Bekijk de lijst met verboden of verdachte objecten.
 • BONRICHE
  • Over BonRiche
  • BonRiche contact
  • Klachten - Misbruik

  VOORWAARDEN
  • Voorwaarden gebruik
  • Voorwaarden beleid
  • Privacybeleid

  BONRICHE HULP
  • BonRiche FAQ
  • Hulp bij taxatie
  • Hulp bij foto/video

  ADVERTEREN
  • Adverteren manual
  • Banner programma

  ACCOUNT
  • Account aanmaken
  • Account manual
  • Ik ben taxateur/expert
  • Ik ben foto/video expert
  BonRiche is een initiatief van Adprosa B.V. BonRiche is een online platform voor de aankoop en verkoop van luxe goederen in het hogere segment.
  Adprosa B.V. Flevoweg 9K 2318 BZ, Leiden The Netherlands - Design and Copyright by Parrot interactive Media - 2012
  Inloggen op uw Adminaccount  
  Uw emailadres:  
  Uw paswoord:  
     
  • Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Klik hier een BonRiche account te maken
  Inloggen op uw account  
  Uw emailadres:  
  Uw paswoord:  
     
  • Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Klik hier een BonRiche account te maken
  Wachtwoord opvragen  
  Uw emailadres:  
  Uw favoriete dier:  
     
  Het kan voorkomen dat u het wachtwoord voor uw BonRiche account bent vergeten. Vul uw email en antwoord van de veiligheidsvraag in om uw wachtwoord per email toegezonden te krijgen.