Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.BonRiche.nl ("BonRiche"). Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het gebruiken van de diensten van BonRiche gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat BonRiche voor iedereen werkt.


Gebruik van BonRiche
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:
 • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere technologie verspreiden die BonRiche of de belangen of het eigendom van gebruikers van BonRiche kunnen schaden;
 • de infrastructuur van BonRiche onredelijk belasten of de goede werking van BonRiche verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot BonRiche te voorkomen of te beperken, omzeilen.

  Uitgesloten goederen
 • Alles wat niet in een van de rubrieken van BonRiche past
 • Aanstootgevend materiaal
 • Alcohol, met uitzondering van de alcohol die als 'lifestyle' of 'vintage' bestempeld kan worden
 • Cultureel erfgoed: verkoop van cultureel erfgoed is in zoverre toegestaan als aan de vereisten van de Nederlandse wet wordt voldaan. Zo moet de verkoper, onder andere, de koper informeren over de beschermde status van het voorwerp en de naam van de nieuwe eigenaar moet aan de Erfgoedinspectie worden gemeld
 • Defecte en/of teruggehaalde objecten, daar zij een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren
 • Dieren, anders dan paarden, en dit alleen in zoverre als toegestaan door de Nederlandse wet
 • Drugs: zowel medicinale en recreatie drugs
 • Eigendom van anderen, voor zover hiervoor geen toestemming is gegeven
 • Eigendom van de overheid
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • financiele producten en diensten
 • Gestolen waar: zowel kopers als verkopers dienen zich er zeker van te stellen dat de aangeboden goederen legaal in het handelsverkeer terecht zijn gekomen
 • Illegale elektronische apparatuur
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder replica's
 • Pornografische en erotische inhoud
 • Tabak, tenzij niet bedoeld voor consumptie en als verzamelobject
 • Wapens, munitie, messen en daaraan gerelateerde objecten


  Misbruik van BonRiche
  Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van het Tip de webmaster-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via het Contactformulier.

  Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:
 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van BonRiche te weren;
 • Om BonRiche en de BonRiche gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

  Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan BonRiche haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van BonRiche te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van BonRiche door gebruikers.


  Materiaal
  BonRiche bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op BonRiche geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van BonRiche. Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het Formulier Melding van Inbreuk te vinden op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken.


  Aansprakelijkheid
  U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op BonRiche afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van BonRiche. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

  Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.


  Persoonlijke gegevens
  Door gebruik te maken van BonRiche gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Uw persoonlijke gegevens zullen beveiligd worden.


  Totstandkoming overeenkomst
  Voordat de advertentieovereenkomst tot stand komt, kunt u onder de button ‘Bekijk advertentie’ een voorbeeld van de advertentie zien. U kunt uw advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kunt u op de button ‘Plaats advertentie’ klikken. De advertentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de betaalprocedure bent doorlopen. BonRiche bewaart de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst gedurende een bepaalde periode. Door middel van het contactformulier kunt u onder vermelding van uw advertentienummer de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst opvragen. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de advertentieovereenkomst tussen u en BonRiche onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.


  Klachtenregeling
  Klachten over de dienstverlening van BonRiche kunt u indienen door middel van het klachtentformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd [nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd], volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. BonRiche zal ernaar streven binnen 30 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal BonRiche u binnen 30 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.


  Algemeen
  Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op BonRiche vormen de hele overeenkomst tussen BonRiche B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

  Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan BonRiche B.V., Flevodwarsweg, 2318 BW te Leiden met BTW nummer [xxx.xxx.xxx.x.xx] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [xxxxxxxxx].Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met BonRiche via het contactformulier.

 • BONRICHE
  • Over BonRiche
  • BonRiche contact
  • Klachten - Misbruik

  VOORWAARDEN
  • Voorwaarden gebruik
  • Voorwaarden beleid
  • Privacybeleid

  BONRICHE HULP
  • BonRiche FAQ
  • Hulp bij taxatie
  • Hulp bij foto/video

  ADVERTEREN
  • Adverteren manual
  • Banner programma

  ACCOUNT
  • Account aanmaken
  • Account manual
  • Ik ben taxateur/expert
  • Ik ben foto/video expert
  BonRiche is een initiatief van Adprosa B.V. BonRiche is een online platform voor de aankoop en verkoop van luxe goederen in het hogere segment.
  Adprosa B.V. Flevoweg 9K 2318 BZ, Leiden The Netherlands - Design and Copyright by Parrot interactive Media - 2012
  Inloggen op uw Adminaccount  
  Uw emailadres:  
  Uw paswoord:  
     
  • Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Klik hier een BonRiche account te maken
  Inloggen op uw account  
  Uw emailadres:  
  Uw paswoord:  
     
  • Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Klik hier een BonRiche account te maken
  Wachtwoord opvragen  
  Uw emailadres:  
  Uw favoriete dier:  
     
  Het kan voorkomen dat u het wachtwoord voor uw BonRiche account bent vergeten. Vul uw email en antwoord van de veiligheidsvraag in om uw wachtwoord per email toegezonden te krijgen.